News and Activities

ประชุมเชิงปฏิบัติ "เตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"

12/09/2560 View 846 Times
ประชุมเชิงปฏิบัติ  "เตรียมความพร้อมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561" วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึก สป.
 
 
print