News and Activities

การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12/2560 (26 ธ.ค. 60)

26/12/2560 View 2197 Times
การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 
print