News and Activities

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

08/05/2561 View 1401 Times
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
print