News and Activities

การประชุมเพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

08/05/2561 View 3963 Times
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเเละสนับสนุนอาหารปลอดภัย ได้รับมอบหมายจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ เปิดการประชุมเพื่อพัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกล่าวถึง การดำเนินการ "โครงการบูรณาการและพัฒนาจังหวัดต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย“ เพื่อให้เกิดการบูรณาการจัดการระบบงานอาหารปลอดภัย ในระดับจังหวัดให้มีความเข้มเเข็ง และพัฒนาจังหวัดต้นแบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย และในช่วงบ่าย นำทีมโดย คุณกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย และภญ.ผ่องพรรณ สุเมธวานิชย์ ข้าราชการบำนาญ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ร่วมจัดทำระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
print