News and Activities

การประชุมรับฟังการตรวจเยี่ยมการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

04/09/2561 View 3933 Times

การประชุมรับฟังการตรวจเยี่ยมการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 โดยรับการตรวจจาก คณะทำงานตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ4.0 สำนักงาน กพร.

การประชุมรับฟังการตรวจเยี่ยมการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 โดยรับการตรวจจาก คณะทำงานตรวจเยี่ยมผลการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ4.0 สำนักงาน กพร.


 
print