News and Activities

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน

17/09/2561 View 1654 Times
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
print