News and Activities

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ระดับประเทศภายใต้ IHR/Codex

17/09/2561 View 4117 Times
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ระดับประเทศภายใต้ IHR/Codex ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
print