News and Activities

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

18/09/2561 View 1678 Times
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 
print