News and Activities

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตอนบน 2 ตอนกลาง ตอนล่าง 1

19/09/2561 View 4313 Times
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตอนบน 2 ตอนกลาง ตอนล่าง 1
“มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนพื้นที่”
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
ณ ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 
print