News and Activities

การประชุมคณะทำงานจัดการลดการใช้พลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

22/03/2562 View 3290 Times
การประชุมคณะทำงานจัดการลดการใช้พลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
print