News and Activities

ประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 2/2562

22/03/2562 View 2952 Times
ประชุมคณะทำงานข้อมูลข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
print