News and Activities

พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ของกระทรวงสาธารณสุข

11/04/2562 View 2802 Times
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยได้เข้าร่วมกิจกรรม "รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่" ของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร ได้รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล อันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผู้อาวุโส
 
print