News and Activities

อบรมระบบ DOL ,ระบบรายงานความก้าวหน้า, บริหารโครงการย่อย, ระบบ IAM (ฐานข้อมูลผู้เชียวชาญและแหล่งเรียนรู้)

13/09/2562 View 910 Times
อบรมระบบ DOL ,ระบบรายงานความก้าวหน้า, บริหารโครงการย่อย, ระบบ IAM (ฐานข้อมูลผู้เชียวชาญและแหล่งเรียนรู้) วันที่ 13 กย 62 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
print