News and Activities

ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศด้านอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1/2562

18/09/2562 View 858 Times
ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศด้านอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1/2562 ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
print