News and Activities

ประชุมหารือเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข

19/09/2562 View 973 Times
ประชุมหารือเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาด้านอาหารของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องรับรองสถาบันบรมราชนก ชั้น 8 อาคาร 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 
print