News and Activities

การประชุม War Room เพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนการยุติการใช้สารเคมีทางเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ

19/09/2562 View 85 Times
การประชุม War Room เพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนการยุติการใช้สารเคมีทางเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 
print