การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดย สสอป.เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของด้านผู้ปฏิบัติงาน ที่มีเป้าประสงค์ คือ ส่งเสริมความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร โดยการส่งเสริมการออกกำลังกายและมุมพักผ่อนสำหรับบุคลากร
วันที่ 18 มกราคม 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเละสนับสนุนอาหารปลอดภัย ได้เยี่ยมโครงการปลูกผักปลอดภัยเพื่อโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเข้าสู่ยุค MOPH 4.0 (13-15 ธ.ค. 60)
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่ (Institutional Strengthening on Food Safety and Quality in Supply Chain Management of Livestock Products Project)
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย.. ดาวน์โหลดสื่อความรู้ด้านอาหารปลอดภัย สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยเดินหน้าต่อเนื่อง "โครงการบูรณาการและพัฒนาต้นเเบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยและเวทีการ.. คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุม Advancing the Food Risk Information Sharing under Asia INFOSAN 2017 การประชุม Regional Consultation on Food Safety Indicators in the Asia - Pacific ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560 สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - พบสิ่งแปลกปลอมคล้ายพยาธิในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง สธ.จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำคู่มือและแบบประเมินการจัดการเนื้อสัตว์ ประกาศสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เรื่อง อัตลักษณ์ของสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย