วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เเละคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ ณ โรงพยาบาลตรัง
การอบรมผู้ประสานงานเครือข่ายอาหารปลอดภัย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ โรงพยาบาลแพร่ ณ ห้องประชุมแพรห้อมคราม อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 8 เยี่ยมแปลงเกษตรวิสาหกิจชุมชน สวนผลไม้ปลอดภัย บ้านร่องถ่าน ต.ห้วยม้าย อ.สอง และเยี่ยมชมโรงคัดตัดแต่งแห่งแรกของจังหวัดแพร่ วิสาหกิจชุมชนสตรีสหกรณ์ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
แถลงข่าวการดำเนินงานต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานอาหารปลอดภัยต้นแบบโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
วันที่ 7 มิถุยายน 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และโรงครัวโรงพยาบาลสงขลา ณ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยและคณะ ลงพื้นที่มอบนโยบาย ตรวจเยี่ยม และรับฟังผลการพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอด จังหวัดสงขลา
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงครัวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิดตลาดอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงครัวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิดตลาดอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
การตรวจเยี่ยมเเละมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด
ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงผักสมเกียรติ ผักอร่อย และแปลงผักประชารัฐรักสามัคคี สระบุรี จำกัด จังหวัดสระบุรี
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดย สสอป.เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของด้านผู้ปฏิบัติงาน ที่มีเป้าประสงค์ คือ ส่งเสริมความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร โดยการส่งเสริมการออกกำลังกายและมุมพักผ่อนสำหรับบุคลากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเข้าสู่ยุค MOPH 4.0 (13-15 ธ.ค. 60)
วันที่ 18 มกราคม 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเละสนับสนุนอาหารปลอดภัย ได้เยี่ยมโครงการปลูกผักปลอดภัยเพื่อโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่ (Institutional Strengthening on Food Safety and Quality in Supply Chain Management of Livestock Products Project)
เอกสารประกอบการอบรมผู้ประสานงานเครือข่ายอาหารปลอดภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินหน้าพัฒนาเป็นจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาเป็นจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าพัฒนาเป็นจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 12 / 2561 - หนอนในหมูยอ รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เเนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด ปี พ.ศ. 25.. สถิติการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 วิธีล้างผักง่ายๆ ช่วยลดสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง