News and Activities
03/09/58

Powerpoint การอภิปรายบทบาทการดำเนินงานเครือข่าย INFOSAN ในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน

- การอภิปรายบทบาทการดำเนินงานเครือข่าย INFOSAN ในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน ในส่วนกลาง
- การอภิปรายบทบาทการดำเนินงานเครือข่าย INFOSAN ในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน ในส่วนภูมิภาค
 

 
print