News and Activities
05/10/58

ผลการดำเนินงาน ปี 58 และ แผนการดำเนินงาน ปี 59 ของสสอป. 

ผลการดำเนินงาน ปี 58 และ แผนการดำเนินงาน ปี 59 ของสสอป. จากการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดทำแผนบูรณาการอาหารปลอดภัย วันที่ 27 ก.ย. 58

- สรุปผลการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2558
- แผนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ระยะสั้น (2559) ระยะกลาง ระยะยาว

 
print