ปรับขนาดตัวอักษร
เกี่ยวกับ สสอป.
ผู้บริหาร
 
 
 • ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
  ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ
 • หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (บย.)
  นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ
 • หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ (อก.)
  น.ส.พรรณิภา ดำเนินพงษ์
 • รก.กลุ่มกิจการต่างประเทศ (กต.)
  น.ส.กัญญารัตน์ กรรณสูต
 • รก.หัวหน้ากลุ่มวิชาการ (วช.)
  น.ส.สุกัญญา มีสมบัติ
   
 • รก.หัวหน้ากลุ่มบริหารภาคีเครือข่ายและสื่อสารอาหารปลอดภัย (คส.)
  น.ส.ศศิดา พงศาวลี