ปรับขนาดตัวอักษร
เกี่ยวกับ สสอป.
บุคลากร

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (บย.)

 • หัวหน้ากลุ่ม
  นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ
 • เจ้าหน้าที่
  น.ส.นันทยา ดอนสวัสดิ์
 • เจ้าหน้าที่
  นายธีรยุทธ มงคลมะไฟ

กลุ่มอำนวยการ (อก.)

 • หัวหน้ากลุ่ม
  นางพรรณิภา ดำเนินพงษ์
 • เจ้าหน้าที่
  น.ส.รมิดา บุญทา
 • เจ้าหน้าที่
  น.ส.พรรวินท์ แสวงการ
 • เจ้าหน้าที่
  น.ส.ดารารัตน์ ปรีเปรม
 • เจ้าหน้าที่
  นายประเสริฐ พันธุ์เปลี่ยน
 • เจ้าหน้าที่
  นายสุรชัย กันผึ้ง

กลุ่มวิชาการ (วช.)

 • รก.หัวหน้ากลุ่ม
  น.ส.สุกัญญา มีสมบัติ
 • เจ้าหน้าที่
  น.ส.ศริธร สงดำ
 • เจ้าหน้าที่
  น.ส.กรรณิการ์ ศรีแสนตอ

กลุ่มกิจการต่างประเทศ (กต.)

 • รก.หัวหน้ากลุ่ม
  น.ส.กัญญารัตน์ กรรณสูต
 • เจ้าหน้าที่
  น.ส.วีรยา แก้วกลม

กลุ่มบริหารภาคีเครือข่ายและสื่อสารอาหารปลอดภัย (คส.)

 • รก.หัวหน้ากลุ่ม
  น.ส.ศศิดา พงศาวลี
 • เจ้าหน้าที่
  น.ส.ลัญธริมา พวงศิริ