ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต:Healthy Diet for Life” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560

10/10/2560 จำนวนคนอ่าน 546 ครั้ง
ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต:Healthy Diet for Life” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์คือ เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานด้านโภชนาการที่ทันยุค และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ ตลอดจนผู้สนใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านวิชาการปละการดำเนินงานเพื่อเสริมภาวะโภชนาการของประชาชนทุกกลุ่มอายุ  โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ รวม 78 เรื่อง และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เรื่อง “นวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ 4.0” ประกอบด้วยเนื้อหา 6 เรื่อง ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง 18 ปี และแอพลิเคชันที่ให้ความรู้ด้านโภชนาการทุกกลุ่มวัย และนิทรรศการอื่นๆ โดยหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 
 
พิมพ์หน้านี้