ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การสัมมนาแนวทางการพัฒนาเขตเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก (6 ธ.ค. 60)

06/12/2560 จำนวนคนอ่าน 440 ครั้ง
การสัมมนาแนวทางการพัฒนาเขตเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้โครงการ การตรวจรับรองเกษตรและอาหารปลอดภัยจากสารตกค้างยาฆ่าแมลงในกลุ่มภาคกลาง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวเปิดงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน ซึ่งการสัมมนามีสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสัมฤทธิผลเบื้องต้นจากโครงการนครปฐม โมเดลเกษตรและอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพดีแก่ประชาชน รวมถึงการเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการเกษตรและอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคกลางตอนล่าง - ภาคตะวันตก
 
 
พิมพ์หน้านี้