ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด

14/02/2561 จำนวนคนอ่าน 604 ครั้ง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอาหารปลอดภัย ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดทุกจังหวัด ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งนโยบาย วิชาการ ระบบงานคุณภาพ สามารถจัดทำระบบการทำงานด้านอาหารปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางสากลและสอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 (IHR, 2005) ซึ่งในปีนี้มุ่งเน้นเรื่องระบบคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการทำงานด้านอาหารปลอดภัยของประเทศ

การประชุมวันแรก ช่วงเช้าการบรรยาย เรื่อง ผลการประเมิน Food Safety.ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ.(IHR) จาก WHO และทิศทางการดำเนินงานของประเทศ

ช่วงบ่ายการบรรยาย 2  เรื่อง ดังต่อไปนี้ เรื่องแรกNational Food Control System ตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) และทิศทางการดำเนินงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน  และเรื่องที่สองพการบรรยาย เรื่อง INFOSAN และความก้าวหน้าในการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยของอาหาร
 
 
พิมพ์หน้านี้