ปรับขนาดตัวอักษร
การตรวจเยี่ยมเเละมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงผักสมเกียรติ ผักอร่อย และแปลงผักประชารัฐรักสามัคคี สระบุรี จำกัด จังหวัดสระบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” ตามประกาศของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดย สสอป.เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของด้านผู้ปฏิบัติงาน ที่มีเป้าประสงค์ คือ ส่งเสริมความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร โดยการส่งเสริมการออกกำลังกายและมุมพักผ่อนสำหรับบุคลากร
วันที่ 18 มกราคม 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเละสนับสนุนอาหารปลอดภัย ได้เยี่ยมโครงการปลูกผักปลอดภัยเพื่อโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเข้าสู่ยุค MOPH 4.0 (13-15 ธ.ค. 60)
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่ (Institutional Strengthening on Food Safety and Quality in Supply Chain Management of Livestock Products Project)