ปรับขนาดตัวอักษร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตอนบน 2 ตอนกลาง ตอนล่าง 1 “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนพื้นที่” วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
มหกรรมสมุนไพรและอาหาร ครั้งที่ 3 “กินเปลี่ยนวัย กินอย่างมั่นใจ ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน” ณ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึง 2 กันยายน 2561
วันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชุมร่วมกันจัดทำระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด และมอบนโยบายการดำเนินงานต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยของจังหวัด และการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เเละคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ ณ โรงพยาบาลตรัง
การอบรมผู้ประสานงานเครือข่ายอาหารปลอดภัย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 การเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ โรงพยาบาลแพร่ ณ ห้องประชุมแพรห้อมคราม อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 8 เยี่ยมแปลงเกษตรวิสาหกิจชุมชน สวนผลไม้ปลอดภัย บ้านร่องถ่าน ต.ห้วยม้าย อ.สอง และเยี่ยมชมโรงคัดตัดแต่งแห่งแรกของจังหวัดแพร่ วิสาหกิจชุมชนสตรีสหกรณ์ ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่
แถลงข่าวการดำเนินงานต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยของจังหวัดเพชรบูรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานอาหารปลอดภัยต้นแบบโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตอนบน 2 ตอนกลาง ตอนล่าง 1 “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนพื้นที่” วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตอนบน 2 ตอนกลาง ตอนล่าง 1 “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนพื้นที่” วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 7 มิถุยายน 2561 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และโรงครัวโรงพยาบาลสงขลา ณ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยและคณะ ลงพื้นที่มอบนโยบาย ตรวจเยี่ยม และรับฟังผลการพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอด จังหวัดสงขลา
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงครัวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิดตลาดอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงครัวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เปิดตลาดอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
การตรวจเยี่ยมเเละมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ประกาศผลคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ แจ้งเตือนผู้สมัครงาน สำนักส่งเสริมสนับสนุนอาหารปลอดภัย ประกาศ รับสมัครบุคคลช่วยราชการ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เอกสารประกอบการอบรมผู้ประสานงานเครือข่ายอาหารปลอดภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินหน้าพัฒนาเป็นจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาเป็นจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินหน้าพัฒนาเป็นจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยภายในประเทศ ฉบับที่ 12 / 2561 - หนอนในหมูยอ รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เเนวทางการบูรณาการและพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด ปี พ.ศ. 25.. สถิติการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560