ปรับขนาดตัวอักษร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเข้าสู่ยุค MOPH 4.0 (13-15 ธ.ค. 60)
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการควบคุมความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่ (Institutional Strengthening on Food Safety and Quality in Supply Chain Management of Livestock Products Project)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี (9 ต.ค. 60)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดเลย (8 ต.ค. 60)
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ประจำปี 2560 สื่อสารความเสี่ยงอาหารปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน - พบสิ่งแปลกปลอมคล้ายพยาธิในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง สธ.จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำคู่มือและแบบประเมินการจัดการเนื้อสัตว์ ประกาศสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เรื่อง อัตลักษณ์ของสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Institutional Strengthening on Food Safety and Quality in Supply Chain Management of .. ขอประชาสัมพันธ์ Line@ ของสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เทศกาลกินเจ สรุปข่าวอาหารไม่ปลอดภัย (ประจำเดือนกันยายน 2560) วิธีล้างผักง่ายๆ ช่วยลดสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง