ปรับขนาดตัวอักษร
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี (9 ต.ค. 60)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดเลย (8 ต.ค. 60)