ปรับขนาดตัวอักษร
การประชุมพิจารณาแนวทางการควบคุม กำกับดูแล และข้อควรปฏิบัติสำหรับการผลิต จำหน่าย และการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่ ณ จังหวัดสระบุรี วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี
การประชุมพิจารณาแนวทางการควบคุม กำกับดูแล และข้อควรปฏิบัติ สำหรับ การผลิต จำหน่าย และการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่