ปรับขนาดตัวอักษร
(3 ส.ค. 60) วันสุดท้ายของการประชุมพัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย จ.พัทลุง และการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
เข้าร่วมโครงการเคาะประตูบ้านต้านโกง ปี 2 ประจำปี 2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ชั้น 5 อาคาร 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การประชุมพิจารณาแนวทางการควบคุม กำกับดูแล และข้อควรปฏิบัติสำหรับการผลิต จำหน่าย และการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่ ณ จังหวัดสระบุรี วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี
การประชุมพิจารณาแนวทางการควบคุม กำกับดูแล และข้อควรปฏิบัติ สำหรับ การผลิต จำหน่าย และการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่