ปรับขนาดตัวอักษร
เอกสารเผยแพร่
19/10/60

ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย จำนวน 9 ราย

รายการ
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียด : โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเจ้าหน้าที่ธุรการ นายประเสริฐ พันธุ์เปลี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 182,400 บาท เลขที่โครงการ 60107034279
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
 
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเจ้าหน้าที่ธุรการ
รายละเอียด : โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวดารารัตน์ ปรีเปรม ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 171,600 บาท เลขที่โครงการ 60107034316
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
 
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาความร่วมมืออาหารปลอดภัยในประเทศและระหว่างประเทศ
รายละเอียด : โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาความร่วมมืออาหารปลอดภัยในประเทศและระหว่างประเทศ นางสาวนงลักษณ์  สิทธิเจริญชัย ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 360,000 บาท เลขที่โครงการ 60107034367
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
 
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย
รายละเอียด : โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย นางสาวกัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 360,000 บาท เลขที่โครงการ 60107034407
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
 
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการนักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียด : โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนักวิชาการสาธารณสุข นางสาวกรรณิการ์ ศรีแสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 222,000 บาท เลขที่โครงการ 60107034456
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
 
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการนักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียด : โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนักวิชาการสาธารณสุข นางสาวลัญธิมา  พวงศิริ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 198,000 บาท เลขที่โครงการ 60107034732
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
 
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการนักวิชาการสาธารณสุข
รายละเอียด : โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนักวิชาการสาธารณสุข นางสาวศริธร สงดำ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 204,000 บาท เลขที่โครงการ 60107034814
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
 
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการนักวิชาการเงินและบัญชี
รายละเอียด : โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวพรรวินท์ แสวงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 222,000 บาท เลขที่โครงการ 60107034493
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
 
ราคากลางจ้างเหมาเอกชนดำเนินการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รายละเอียด : โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวศศิดา  พงศาวลี ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 207,600 บาท เลขที่โครงการ 60107034279
ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่
 


 
พิมพ์หน้านี้