ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม
03/09/58

Powerpoint การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร (INFOSAN) ของประเทศ

Powerpoint

- International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) 
- การขับเคลื่อน บทบาทหน้าที่และการจัดการข้อมูลของเครือข่าย INFOSAN ในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉินของประเทศ กรณีตัวอย่าง E.coli O104:H4 ปี 2554
- การดำเนินงานเครือข่ายความปลอดภัยอาหาร INFOSAN
- นโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายอาหารปลอดภัยของประเทศ

 
พิมพ์หน้านี้