ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม
10/08/58

PowerPoint การประชุมหารือแนวทางการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อทำให้เกิดอาหารปลอดภัยทั้งห่วงโซ่อาหาร สช. ร่วมกับ สสอป. เครือข่าย 

PowerPoint การประชุมหารือแนวทางการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อทำให้เกิดอาหารปลอดภัยทั้งห่วงโซ่อาหาร สช. ร่วมกับ สสอป. เครือข่าย ณ ห้องประชุมสนใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 

 
พิมพ์หน้านี้