ปรับขนาดตัวอักษร
ข่าวและกิจกรรม
19/06/61

รับสมัครงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 

สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุขรับสมัครงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ สาขาชีวสถิติ สาขาศณิตศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้่อง และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน 2561 สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์. 0 25901621 หรือทางอีเมล์ Foodsafety_moph@hotmail.com


 
พิมพ์หน้านี้